Blokové stanice

 

   

Bloková stanica je montovaná podľa individuálnych požiadaviek odberateľa, pričom celkový výkon je voliteľný do hodnoty 700 kW. Stanica je montovaná do jednotnej nosnej konštrukcie, pričom vonkajšie rozmery tejto konštrukcie sú navrhnuté tak, aby kompletná odskúšaná stanica bola transportovateľná bežnými dverami šírky 80 cm. Stanica je dodávaná pre teplovodný primár, prípadne pre parný ohrev a je osadená výmenníkmi  teploty do 160°C a tlakmi do 2,5 MPa. Dodaná stanica sa usádza na základ s rozmermi 160 x 90 cm v miestnosti s približnými rozmermi 3 x 3 m. Súčasťou stanice je doplňovanie ÚV z primáru, nie je však dodávaná expanzná nádrž s membránou, ktorej veľkosť určí projektant oboznámený s budovou. Regulačný systém, čerpadlá, zásobná nádrž, prípadne armatúry dodávame podľa vlastného návrhu aj podľa požiadaviek odberateľa.

Primárne rozvody

Ako primár môže byť použitý teplovod do tlaku 2,5 MPa a teploty 160°C, prípadne aj teplovod 110°C. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o jednoduchú stanicu, používame regulačné armatúry s havarijnou funkciou, ktorá slúži súčasne aj ako hlavný uzáver výmenníka. Primárny rozvod pozostáva z filtra, regulačného uzáveru s havarijnou funkciou a zo spätných klapiek alebo spätných ventilov na spiatočke. Predpokladá sa, že prípojka primáru bude súčasťou budovy a bude vybavená hlavnými uzávermi za obvodovou stenou a že bude ďalej obsahovať merač odoberaného tepla, prípadne merač tlakovej diferencie, ak je v systéme namontovaný. Tieto zariadenia preto nie sú súčasťou blokovej stanice. Z primáru je taktiež prevádzané doplňovanie vykurovacieho systému upravenou vodou. Voda sa dopúšťa do vykurovacieho systému solenoidovým ventilom s ručným chodom.

Vykurovacie rozvody

Pre vykurovanie je navrhnutý doskový pájkovaný výmenník. Bloková stanica obsahuje jednu vykurovaciu vetvu (možnosť rozdelenia na 2 až 3 vetvy s menším výkonom) na vykurovanie, vyvedenú z výmenníka a regulovanú regulačným kohútom z prívodu primáru. Regulácia je automatická v závislosti od vonkajšej teploty. Udržovanie potrebného tlaku vo vykurovacej sústave bude doplňovaním vykurovacej vody z primáru a v prípade prekročenia tlaku, odpúšťaním solenoidným ventilom. Expanzná nádrž Expanzomat bude postavená vedľa stanice a jej veľkosť bude určovať projektant budovy. Poistný ventil výmenníka bude mať prepadové potrubie zaústené nad podlahu.

Ohrev úžitkovej vody

Je prevádzaný formou rýchloohrevu v rozoberateľnom doskovom výmenníku typ VT04, ktorého veľkosť je vždy individuálne navrhnutá podľa požadovaného výkonu. Jedná sa o bežne používaný systém s jedným cirkulačným čerpadlom, ktoré taktiež zabezpečuje aj cirkuláciu úžitkovej vody v budove. Nádrž ohriatej vody je odpojiteľná pre prípad čistenia. Čelná doska výmenníka je pripojená pevne, zadná je demontovateľná. Potrubie rozvodu studenej vody a teplej úžitkovej vody je štandardne v pozinkovanom vyhotovení. Na želanie zákazníka dodávame aj elektromagnetickú úpravňu vody, prípadne celé zariadenie ohrevu vody z ušľachtilých materiálov.

Realizácie