REGULAČNÉ GUĽOVÉ KOHÚTY - SERVIS

Dotiahnutie upchávky guľového kohúta

1. Dotiahnutie upchávky guľového kohúta prevádzame pri uzatvorenom kohúte a vypnutom pohone!

2a. Povolíme strmeň pri pohone. 
2b. Povolíme skrutku M5 pridržiavajúcu pohon k držiaku pri pohone BELIMO

3. Zložíme pohon z hriadeľa guľového kohúta. 

4. Povolíme štyri skrutky M5 pri držiaku pohonu.

5. Zložíme držiak pohonu.

 
 6. Kľúčom pritiahneme upchávku kohúta o 90° poprípade aj menej, aby sme zamedzili úniku vody okolo upchávky a aby zároveň nedošlo k prílišnému dotiahnutiu vzhľadom k sile pohonu. Pokiaľ to nie sme schopní zaistiť vymeníme upchávku.

7. Povolíme dve skrutky M6 na hriadeli guľového kohúta, jeho pritiahnutím zaistíme maticu upchávky proti povoleniu a zaistíme opäť skrutky M6.
   Obráteným postupom opäť zmontujeme guľový kohút dohromady.

Návod na montáž a údržbu guľových kohútov HOGFORS

Montáž
Pred namontovaním armatúry je potrubný systém dôkladne vyčistený. Zvyšky po zváraní a iné nečistoty, ktoré zostanú v potrubí môžu neskôr poškodiť tesniace plochy armatúry. Súčasne sa prevádza kontrola na vniknutie nečistôt v priebehu transportu a skladovania

Pri montáži armatúry je nutné zohľadniť nasledujúce body:
- je zaistená rovnobežnosť prírub potrubí
- v blízkosti armatúry je potrubná podpera
- pevné body potrubného systému nesmú zabraňovať teplotnému rozťahovaniu potrubia

Armatúry a potrubia sú odborne podoprené. Armatúry nachádzajúce sa v nedostatočne podoprených potrubných trasách sú vystavené nadmerným mechanickým zaťaženiam, ktoré môžu viesť k vnútorným netesnostiam armatúr alebo k akustickým poruchám. Teplotnými výkyvmi podmienené zmeny rozmerov potrubí sa musia uskutočňovať voľne, napr. s pomocou kompenzátorov. Bez takýchto alebo podobných riešení spôsobujú rozmerové zmeny vysoké zaťaženia miest spojov. Pri stanovovaní miesta zamontovania je potrebné zohľadniť, aby armatúra nebola namontovaná na nízko položenom alebo najnižšom bode potrubia, iba ak sporná armatúra je určená na špeciálne využitie. Závity armatúr so závitovým pripojením je potrebné pred zabudovaním starostlivo vyčistiť. Tesniaci materiál sa nanáša iba na závity potrubia, aby sa zabránilo vniknutiu tesniaceho prostriedku do vnútra armatúry. Armatúra sa najprv uťahuje ručne a nakoniec sa doťahuje pomocou stranového kľúča, pričom je nutné zabrániť preťaženiu závitu. Armatúry so závitovým pripojením sú v priebehu montáže uzatvorené, aby sa zmenšilo nebezpečie skrivenia a poškodenia ventilu. Výnimku predstavuje guľový kohút, ktorý sa montuje v otvorenej polohe kvôli zabráneniu poškodenia povrchu gule. Šesťhranné skrutky prírubových spojov a tiež aj ploché tesnenia nachádzajúce sa medzi prírubami by sa mali naolejovať grafitovým olejom. Šesťhranné skrutky sa na začiatku doťahujú ručne, nakoniec stranovým kľúčom rovnomerne do kríža v dvoch stupňoch až po dotiahnutia predpísaného momentu.

Pri zváraných spojoch je potrebné dávať pozor, aby konce potrubí boli absolútne pravouhlé k potrubiu. Ukosovanie koncov potrubia musí zodpovedať platným normám. Aby sa zabránilo poškodeniam vzniknutých nadmerným ohrevom pri zváraní je nutné zabezpečiť dostatočné chladenie.

Pri regulačných klapkách je uprednostňovaná vodorovná poloha osi. Voľný otáčavý pohyb klapky predpokladá starostlivé zrovnanie armatúry a tesnení. Pri montáži do potrubia z umelej hmoty je nutné zohľadniť vnútorný priemer potrubia. Klapky sa montujú v uzatvorenom stave.

Guľové kohúty sa montujú v otvorenom stave. Armatúry vybavené pohonom sú nastavené a odskúšané vo výrobnom závode. Armatúra je po úspešnom zamontovaní pripravená k prevádzke. Návody na výmenu alebo nové nastavenie pohonov sú k dispozícii u výrobcu armatúr, pokiaľ neboli dodané zákazníkovi v rámci zvláštnej zmluvy.

Uvedenie do prevádzky
Pri uvádzaní potrubného systému a armatúr v ňom umiestnených do prevádzky je vhodné zaistiť všetky funkcie pomocou nasledujúcich opatrení:
- preplach potrubia
- kontrola činnosti pohonu

Pri prevádzaní tlakovej skúšky potrubného systému je nutné dbať na:
- menovitý tlak armatúry
- prefúknutie armatúry proti nebezpečiu zamrznutia
- kontrola tesnosti prevedených spojov a dotiahnuteľného tesnenia vretena

Údržba
Armatúry sú v prevádzke bezpečné a majú dlhú životnosť. Voľba správnej armatúry a starostlivé zamontovanie, tiež aj kontrolné opatrenia pri uvedení do prevádzky, značne redukujú potrebu údržby. Dotiahnutie upchávky vretena je normálne opatrenie patriace k údržbe.

Nadmernému dotiahnutiu je nutné zabrániť - stačí, keď sa zabraní úniku média. Povoľovanie upchávkových okuliarov pod tlakom je zakázané. Dôvodom netesnosti tesniacich plôch armatúr sú často opotrebenia alebo nečistoty v potrubnom systéme. U armatúr s ručným ovládaním alebo s hydraulickým, pneumatickým či elektropohonom je nutné kontrolovať nastavenie koncových dorazov. Nečistoty sa môžu odstrániť z tesniacich plôch pomocou nepatrného otvorenia armatúry a ich odplavením.